چلو

چلو زعفرانی

(برنج ایرانی ۳۰۰ گرم)

65

تـومان

پلو شوید باقلا

(برنج ایرانی۳۴۰ گرم وباقلا)

70

تـومان