غذای ایرانی

کباب اعیانی

(یک سیخ بره کباب ،یک سیخ کوبیده ،دورچین)

605

تـومان

بره کباب

(فیله گوسفند ۲۴۰ گرم ،دورچین)

480

تـومان

کباب وزیری

(یک سیخ جوجه حلزونی ،یک سیخ کوبیده،دورچین)

345

تـومان

کباب برگ مخصوص

(گوشت راسته گوسفند ۱۸۰ گرم،دورچین)

395

تـومان

کباب کوبیده دو سیخ

(گوشت گوسفندی ۲۴۰گرم،دورچین)

250

تـومان

جوجه کباب مخصوص آسمان

(سینه مرغ ۲۵۰ گرم ،دورچین)

230

تـومان

جوجه کباب شکاری

(ساق ران مرغ ۵۰۰ پرم ،دورچین)

230

تـومان

جوجه کباب حلزونی

(فیله مرغ ۲۵۰گرم،دورچین)

220

تـومان