چلو

پلو شوید باقلا

برنج ایرانی ۳۴۰ گرم و باقلا

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

70,000

تـومان

چلو زعفرانی

برنج ایرانی ۳۰۰ گرم

65,000

تـومان

زرشک پلو با مرغ

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

195,000

تـومان